Noteikumi

pic-01

Spēles komplekts: 
12 ķegļi (numurēti no 1 līdz 12), Mölkky metamķeglis un noteikumi.

Sagatavošanās: 
Novietojiet numurētos ķegļus cieši citu pie cita norādītajā kārtībā (sk. 1. attēlu). Aptuveni 3 līdz 4 metru attālumā no ķegļu figūras novelciet mešanas līniju (sk. 1. attēlu). Spēlētāji pēc kārtas uzskaita iegūtos punktus (sk. sadaļu «Spēles beigas»).

pic-02

Playing_Molkky_1 Playing_Molkky_2

Spēles gaita

Mešanas secība:
Pirmajai spēlei dalībnieki izlozē mešanas secību. Nākamajās spēlēs mešanas secība atbilst iepriekšējās spēles rezultātiem (no mazākā līdz lielākajam punktu skaitam).

Spēles sākums:
Pirmais spēlētājs met pa ķegļu grupu ar Mölkky metamķegli un cenšas apgāzt ķegļus. Mölkky metamķegli vienmēr met no apakšas.

Apgāzts ķeglis: 
Ķeglis netiek uzskatīts par apgāztu, ja tas balstās pret citu ķegli vai pret Mölkky metamķegli. Pēc metiena paceliet nokritušos ķegļus un nolieciet tieši tajā vietā, kur tie bija nokrituši.

Punktu skaitīšana: 
Ja tiek apgāzts viens ķeglis, spēlētājs iegūst uz ķegļa norādīto punktu skaitu. Ja tiek apgāzti divi vai vairāk ķegļu, spēlētājs iegūst tik daudz punktu, cik ķegļu ir apgāzts.

Spēles beigas: 
Ja spēlētājs trīs gājienus pēc kārtas netrāpa nevienam ķeglim (neiegūst punktus), viņš izstājas no spēles un kļūst par punktu skaitītāju. Spēle beidzas, kad kāds spēlētājs ir ieguvis precīzi 50 punktu. Ja spēlētājs iegūst vairāk par 50 punktiem, viņa iegūto punktu skaits tiek samazināts līdz 25 un viņš turpina spēlēt.